Членска маса

Към 20.02.2024 г. в кооперацията членуват 819 броя кооператори, а собствениците на гори са 3900 души.

Към 01.03.2023 г. в кооперацията членуват 843 броя кооператори, а собствениците на гори са 3386 души.

Към 31.12.2012 год. в кооперацията членуват над 918 броя кооператори от над 1700 броя  собственици и наследници на гори.

Членство: Въпроса с членството на кооперацията е уредено в Устава на кооперацията в чл.9 от същия.

В кооперацията могат да членуват физически лица, които са собственици или наследници на идеални части гори в общите ревири на землище с.Стойките, стопанисвани от кооперацията.

Нов член на кооперацията се приема с писмена молба на лицето и решение на Управителния съвет.

>> Заявление за членство