Новини и събития

Редовно Общо годишно отчетно събрание на 30.03.2024

П О К А Н А
за редовно Общо годишно отчетно събрание

На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Протокол №14 от 19.02.2024 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 30.03.2024 г. (събота) от 9.00 часа в читалище „Пробуда“, с.Стойките при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.

2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2023 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2024г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2023 г.

3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2023 г. и Заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2023 г.

4. Вземане на решения за:
 - Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2023 г.
 - Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2023 г.
 - Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2023 г.
 - Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
 - Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2024 г.

5. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2024 г.

При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 30.03.2024 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.

Уважаеми членове на кооперацията,
Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
Телефон за контакти: 03095 / 83 11
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Документи: