Новини и събития

Взетите решения на заседанието на УС проведено на 25.10.2021 г.

1. УС приема плана за развитие на кооперацията през мандат 2021-2024 г.
2. УС приема отчета за дейността на кооперацията за деветмесечието на 2021 г.
3. УС дава съгласие за минимални продажни цени да останат актуалните цени към момента, като дава възможност на Председателя да ги променя в зависимост от търсенето и предлагането на пазара.
4. УС определи комисия за приемане на ремонта на покрива на фурната.
5. УС дава съгласие за прекратяване на договор за отдаване под наем с фирма „Кристиана 93” .
6. УС определи минимална месечна наемна цена в размер на 50 лв. поотделно и 100лв. заедно без ДДС за отдаване под наем на търговски комплекс собственост на ГПК „Борика” .
7. УС дава съгласие да се плати сметката за консумираната ел.енергия изразходвана за провеждане на ОС на 18.09.2021 г. към читалище „Пробуда” с.Стойките.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ